Κατάθεση προσφορών για την «προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Πανεπιστημίου».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1772/14-3-20181-3-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002803436,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264.


 

ID: 
801

Τελευταία ενημέρωση: 14-03-2018