Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια αδειών του λογισμικού Microsoft Office Pro Plus Academic για ένα έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5738/13-09-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005568718, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια αδειών του λογισμικού Microsoft Office Pro Plus Academic για ένα έτος» μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -214, -264, -215, -282.

ID: 
1875

Τελευταία ενημέρωση: 17-09-2019