Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια 4.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr. για τις ανάγκες του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4196/25-6-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005174643  2019-06-26, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια 4.000 δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr. για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, - 284, -214, -215.

 

ID: 
1770

Τελευταία ενημέρωση: 26-06-2019