Κατάθεση προσφορών για την «Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και απομάκρυνσης διάφορων μεγάλων άχρηστων αντικειμένων από τους ακάλυπτους χώρους του ΟΠΑ για λόγους ασφάλειας και υγιεινής για το έτος 2021»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6663/14-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007874168,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και απομάκρυνσης διάφορων μεγάλων άχρηστων αντικειμένων από τους ακάλυπτους χώρους του ΟΠΑ για λόγους ασφάλειας και υγιεινής για το έτος 2021», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

ID: 
2679

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2020