Κατάθεση προσφορών για την «Ετήσια συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Ο.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 172/10-01-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002536948 2018-01-11, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ετήσια συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Ο.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 15/01/2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
ID: 
646

Τελευταία ενημέρωση: 11-01-2018