Κατάθεση προσφορών για την «Εκτύπωση και προμήθεια ενημερωτικών εντύπων του ΟΠΑ και προσκλήσεων για τους πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5093/10-07-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003402858 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Εκτύπωση και προμήθεια ενημερωτικών εντύπων του ΟΠΑ και προσκλήσεων για τους πρωτοετείς φοιτητές», μετά την κατάθεση προσφορών μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 282, -284, -264, -214, -215.

ID: 
1096

Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2018