Κατάθεση προσφορών για την «Ανανέωση συνδρομής στη βάση οικονομικών δεδομένων ICAP Data»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4329/22-7-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007071805  2020-07-23, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανανέωση συνδρομής στη βάση οικονομικών δεδομένων ICAP Data», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 27η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203264, -284, -214, -215.

ID: 
2445

Τελευταία ενημέρωση: 23-07-2020