Κατάθεση προσφορών για την «ανανέωση άδειας χρήσης του λογισμικού SAS EDUCATION ANALYTICAL SUITE, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ.7759/30-11-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002338044 2017-12-01, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «ανανέωση άδειας χρήσης του λογισμικού  SAS EDUCATION ANALYTICAL SUITE με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.
 
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.
 
ID: 
571

Τελευταία ενημέρωση: 01-12-2017