Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κατάθεση προσφορών για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3850/2010 και λοιπών κείμενων διατάξεων», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1256/21-02-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004528840, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3850/2010 και λοιπών κείμενων διατάξεων», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη  6/3/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264.

ID: 
1552

Τελευταία ενημέρωση: 27-02-2019