Κατάθεση προσφορών για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3850/2010 και λοιπών κείμενων διατάξεων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1426/1-3-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002749258,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3850/2010 και λοιπών κείμενων διατάξεων», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Δευτέρα 12  Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264.
ID: 
777

Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2018