Κατάθεση προσφορών για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορών και μετακομίσεων διαφόρων αντικειμένων, όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κ.λπ. για το έτος 2018»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ.8212/14-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002457424 2017-12-20, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφορών και μετακομίσεων διαφόρων αντικειμένων, όπως γραφεία, καρέκλες, ντουλάπια, βιβλιοθήκες κ.λπ. για το έτος 2018», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.
 

ID: 
610

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2017