Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κρυστάλλων είτε νέων ή προς αντικατάσταση σπασμένων για να καλύψουν τις ανάγκες του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2020»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7367/28-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005937174 2019-11-29,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανάδειξη Αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κρυστάλλων είτε νέων ή προς αντικατάσταση σπασμένων για να καλύψουν τις ανάγκες του ΟΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2020», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215.

 

ID: 
2032

Τελευταία ενημέρωση: 02-12-2019