Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, συρτών, πόμολων, κλειδιών κ.λπ., για τις ανάγκες του ΟΠΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9038/18-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004237693, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, συρτών, πόμολων, κλειδιών κλπ, για τις ανάγκες του ΟΠΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1431

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2018