Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των 10 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μάρκας DEVELOP του ΟΠΑ για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9234/21-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004272304, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη των 10 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μάρκας DEVELOP του ΟΠΑ για το έτος 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 7/1/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
1444

Τελευταία ενημέρωση: 28-12-2018