Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του ΟΠΑ για το έτος 2021»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6354/30-11-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007771386, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του ΟΠΑ για το έτος 2021», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη  15 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

ID: 
2653

Τελευταία ενημέρωση: 09-12-2020