Κατάθεση προσφορών για τη «συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ.8213/14-12-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002457938 2017-12-20, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.
 

ID: 
607

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2017