Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση - Επισκευή των Συστημάτων Πυρόσβεσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΟΠΑ για ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1267/1-04-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008454116, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση - Επισκευή των Συστημάτων Πυρόσβεσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΟΠΑ για ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 719, -212 - 720, -528, -718, -401.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 20/04/2021 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:  210-8203 719, -212 - 719, -528, -718, -401 (Τμήμα Τεχνικών Έργων)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για λοιπές πληροφορίες: 210-8203 284, -282, -214,-215

ID: 
2909

Τελευταία ενημέρωση: 14-04-2021