Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη συμφωνητικού συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite» των οικονομικών υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7403/29-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005957598, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Σύναψη συμφωνητικού συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite» των οικονομικών υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» για το έτος 2020, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

ID: 
2042

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2019