Κατάθεση προσφορών για τη «Προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση Δικτύου Ψηφιακής Σήμανσης στις εισόδους του Κεντρικού συγκροτήματος του ΟΠΑ καθώς και στην είσοδο του Κτηρίου επί Τροίας & Σπετσών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6699/15-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007865816, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση Δικτύου Ψηφιακής Σήμανσης στις εισόδους του Κεντρικού συγκροτήματος του ΟΠΑ καθώς και στην είσοδο του Κτηρίου επί Τροίας & Σπετσών» μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

 

ID: 
2674

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2020