Κατάθεση προσφορών για τη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού απαραίτητου για τις ανάγκες του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6853/21-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007908795, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού απαραίτητου για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203282, -284, -214 -215.

ID: 
2741

Τελευταία ενημέρωση: 25-01-2021