Κατάθεση προσφορών για τη «Δημιουργία Αίθουσας Διδασκαλίας στον ημιυπόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6698/15-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007865727, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία Αίθουσας Διδασκαλίας στον ημιυπόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 401, 212, -720, -718  και -719).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215.

ID: 
2673

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2020