Κατάθεση προσφορών για «Σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πλήρης συντήρησης 21 Ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια του ΟΠΑ (και μισθωμένα), διάρκειας ενός (1) έτους, με τη διαδικασία απευθείας αναθέσεως»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 2008/25-05-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008671450/27-05-2021, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη σύμβασης υπηρεσιών πλήρης συντήρησης 21 Ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια του ΟΠΑ (και μισθωμένα), διάρκειας ενός (1) έτους, με τη διαδικασία απευθείας αναθέσεως».

Επισημαίνεται ότι : Για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα : 210-8203212, 8203719, 8203401, 8203720.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,-282,-215

ID: 
2996

Τελευταία ενημέρωση: 28-05-2021