Κατάθεση προσφορών για «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ- Προμήθεια και τοποθέτηση δυο πυροσβεστικών συγκροτημάτων για το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και την Πτέρυγα Δεριγνύ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4162/15-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC009207291, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ- Προμήθεια και τοποθέτηση δυο πυροσβεστικών συγκροτημάτων για το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και την Πτέρυγα Δεριγνύ».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
3130
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-09-2021