Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 5211/5-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ:  21PROC009488699, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης», με τη διαδικασία απευθείας αναθέσεως.Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή, 12/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,

ID: 
3208
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2021