Κατάθεση προσφορών για «προμήθεια λογισμικού και συσκευών τεχνολογία VoIP»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7699/6-11-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003967563 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «προμήθεια λογισμικού και συσκευών τεχνολογία VoIP».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1325

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2018