Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καθισμάτων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6606/27-09-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003780317, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων καθισμάτων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 9/10/2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1226

Τελευταία ενημέρωση: 03-10-2018