Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3385/24-05-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005530345, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION για οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων του Πανεπιστημίου».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1848

Τελευταία ενημέρωση: 09-09-2019