Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2244/2-04-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002932359, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -284, -264, -214.

ID: 
877

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2018