Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του ΟΠΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7540/05-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005974549, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

Επισημαίνεται ότι με την κατάθεση προσφορών, απαιτείται και κατάθεση δειγμάτων, υπόψιν του Τμήματος Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ (Πατησίων 80, 5ος όροφος, τηλ.: 210-8203401, - 718, -719).

ID: 
2050

Τελευταία ενημέρωση: 05-12-2019