Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) έντυπου υλικού (φακέλους αλληλογραφίας, επιστολόχαρτα, καρτέλες βαθμολογίας φοιτητών κλπ) για τις ανάγκες του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4003/10-7-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007021217, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) έντυπου υλικού (φακέλους αλληλογραφίας, επιστολόχαρτα, καρτέλες βαθμολογίας φοιτητών κλπ) για τις ανάγκες του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου, ώστε να λάβουν γνώση των διαθέσιμων λογοτύπων και δειγμάτων.

ID: 
2421

Τελευταία ενημέρωση: 14-07-2020