Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) ενημερωτικών εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6779/17-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007893754, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) ενημερωτικών εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 23/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

 

ID: 
2697

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2020