Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) 1.000 τμχ. ελληνόφωνου και 500 τμχ. αγγλόφωνου ενημερωτικού εντύπου του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6014/26-9-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005624098, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) 1.000 τμχ.
ελληνόφωνου και 500 τμχ. αγγλόφωνου ενημερωτικού εντύπου του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου, ώστε να λάβουν γνώση των διαθέσιμων δειγμάτων (ως προς το χαρτί, βάρος αυτού, βιβλιοδεσία κλπ).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 3/10/2019 και ώρα
14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
1902

Τελευταία ενημέρωση: 27-09-2019