Κατάθεση προσφορών για «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για ένα έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1472/16-04-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008482868, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για ένα έτος».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,-282,-215

ID: 
2915

Τελευταία ενημέρωση: 19-04-2021