Κατάθεση προσφορών για «Παροχή υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5615/19-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ:20REQ007506700, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19».

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στους χώρους του Πανεπιστημίου προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών τους, κατόπιν συνεννοήσεως στα τηλέφωνα 2108203211, 2108203247.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -215, -214, -282.

ID: 
2555

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2020