Κατάθεση προσφορών για «Παροχή υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης επιφανειών σε χώρους των κτηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1713/17-03-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006439694, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών μικροβιακής απολύμανσης επιφανειών σε χώρους των κτηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις και να γνωρίσουν όλες τις τοπικές συνθήκες και τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εργασιών.

ID: 
2208

Τελευταία ενημέρωση: 17-03-2020