Κατάθεση προσφορών για «Μετρήσεις παραγόντων στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6716/20-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002129382  2017-10-23,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Μετρήσεις παραγόντων στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-8203 264, 284, 214, 215.
ID: 
460

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2017