Κατάθεση προσφορών για «Εξωτερικός φωτισμός (οδός Μαυροματαίων) ανάδειξης κτηρίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4220/14-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003274196, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εξωτερικός φωτισμός (οδός Μαυροματαίων) ανάδειξης κτιρίου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 401, 718, 719, 720.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 22/06/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284, 282.

 

ID: 
1047

Τελευταία ενημέρωση: 18-06-2018