Κατάθεση προσφορών για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α. για το έτος 2018»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1858/16-03-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002821407, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α. για το έτος 2018», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Ο.Π.Α. στα τηλέφωνα: 210-8203212, -401, -718, -719, -720.
 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
829

Τελευταία ενημέρωση: 19-03-2018