Κατάθεση προσφορών για «Επεμβάσεις στο σύστημα κλιματισμού, αλλαγή των συνδέσεων στα fan-coil των κτιρίων Δεριγνύ 12 & Κοδριγκτώνος 12 και αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας σε κλιματιστικό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6780/04-10-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003795388, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Επεμβάσεις στο σύστημα κλιματισμού, αλλαγή των συνδέσεων στα fan-coil των κτιρίων Δεριγνύ 12 & Κοδριγκτώνος 12 και αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας σε κλιματιστικό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1232

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2018