Κατάθεση προσφορών για διάφορες «ΕΙΔΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 & ΛΕΥΚΑΔΟΣ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 4785/18-10-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009383562, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «ΕΙΔΙΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 & ΛΕΥΚΑΔΟΣ» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5179/4-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009477532).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

 

ID: 
3204

Τελευταία ενημέρωση: 04-11-2021