Κατάθεση προσφορών για «Αποτύπωση Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κεντρικού Κτιρίου, της Πτέρυγας Δεριγνύ και της Πτέρυγας Αντωνιάδου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6954/07-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005823228, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αποτύπωση Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κεντρικού Κτιρίου, της Πτέρυγας Δεριγνύ και της Πτέρυγας Αντωνιάδου».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1971

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2019