Κατάθεση προσφορών για «Αποκατάσταση Βλαβών στα Συστήματα Κλιματισμού – Θέρμανσης του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1467/15-04-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008515633, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αποκατάσταση Βλαβών στα Συστήματα Κλιματισμού – Θέρμανσης του ΟΠΑ».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 05/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2927

Τελευταία ενημέρωση: 23-04-2021