Κατάθεση προσφορών για «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις στα συστήματα κλιματισμού του Ο.Π.Α. και αντικατάσταση σακόφιλτρων κλιματιστικών στο κτίριο του Ο.Π.Α. επί των οδών Τροίας & Σπετσών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4064/20-6-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005145742, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις στα συστήματα κλιματισμού του Ο.Π.Α. και αντικατάσταση σακόφιλτρων κλιματιστικών στο κτίριο του Ο.Π.Α. επί των οδών Τροίας & Σπετσών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Ο.Π.Α. στα τηλέφωνα: 210-8203720, -401, -212.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

ID: 
1763

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2019