Κατάθεση προσφορών για Αντικατάσταση υφασμάτινων επενδύσεων καθισμάτων, ανακατασκευή υπαρχόντων εντοιχισμένων ντουλαπών στους χώρους των ιατρείων του ΟΠΑ και σε λοιπούς, για την ασφαλή φύλαξη φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και απαραίτητων εγγράφων αρχείου

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6767/24-10-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ002155407 2017-10-27, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αντικατάσταση υφασμάτινων επενδύσεων καθισμάτων (έδρας & πλάτης) αμφιθεάτρου Πτέρυγας Αντωνιάδου, καθώς και ανακατασκευή υπαρχόντων εντοιχισμένων ντουλαπών στους χώρους των ιατρείων του ΟΠΑ και σε λοιπούς, για την ασφαλή φύλαξη φαρμάκων, υγειονομικού υλικού αλλά και των απαραίτητων εγγράφων αρχείου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284.
ID: 
467

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2017