Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση Τμημάτων Σωληνώσεων Ψύξης-Θέρμανσης της Πρυτανείας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΟΧΗ-

 

Λόγω αναστολής των εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ιδρύματος μέχρι την Παρασκευή 6/11/2020,  μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου) μέχρι την Τετάρτη 11/11/2020 και ώρα 14:00.  Email επικοινωνίας: epimelitia@aueb.gr , Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

 

Για την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 212, -720, -718  και -719), email chmigad@aueb.gr, mkarop@aueb.gr .

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5766/26-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007553084, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αντικατάσταση Τμημάτων Σωληνώσεων Ψύξης-Θέρμανσης της Πρυτανείας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 212, -720, -718  και -719).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 04/11/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

ID: 
2569

Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2020