Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση Πλακέτας στον Ψύκτη της Πτέρυγας Αντωνιάδου και Πλακέτας-Αυτοματισμού στον Ψύκτη του κτιρίου Δεριγνύ 12», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5637/20-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007512263, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αντικατάσταση Πλακέτας στον Ψύκτη της Πτέρυγας Αντωνιάδου και Πλακέτας-Αυτοματισμού στον Ψύκτη του κτιρίου Δεριγνύ 12», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

ID: 
2556

Τελευταία ενημέρωση: 21-10-2020