Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση παλαιάς ηλεκτρολογικής και δικτυακής καλωδιακής υποδομής σε χώρους του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4217/25-6-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005258260, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αντικατάσταση παλαιάς ηλεκτρολογικής και δικτυακής καλωδιακής υποδομής σε χώρους του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις σχετικές εγκαταστάσεις, απαραίτητα κατόπιν επικοινωνίας (κ. Ελένη Σπυροπούλου τηλέφωνο: 210-8203 900), ώστε να λάβουν γνώση όλων των τοπικών συνθηκών και των τυχόν ιδιαιτεροτήτων των εργασιών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -215, -214, -264, -282.

ID: 
1788

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2019