Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου και αντικατάσταση σταθερών ανοιγμάτων σε ανοιγόμενα στην είσοδο του γραφείου Erasmus και της βιβλιοδιανομής στο ισόγειο της πτέρυγας Αντωνιάδου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 4730/13-10-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009379047, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου και αντικατάσταση σταθερών ανοιγμάτων σε ανοιγόμενα στην είσοδο του γραφείου Erasmus και της βιβλιοδιανομής  στο ισόγειο της πτέρυγας Αντωνιάδου, με τη διαδικασία απευθείας αναθέσεως».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 1/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

Επισημαίνεται ότι : Για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα : 210-8203212, 8203719, 8203401, 8203720.

ID: 
3186
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-10-2021