Κατάθεση προσφορών για «Ανανέωση 600 αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης κακόβουλων προγραμμάτων, τριετούς διάρκειας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6476/04-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007786344, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανανέωση 600 αδειών χρήσης λογισμικού αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης κακόβουλων προγραμμάτων, τριετούς διάρκειας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

ID: 
2649

Τελευταία ενημέρωση: 18-12-2020