Κατάθεση προσφορών για «ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 4990 /25-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ:  21PROC009430560, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με τη διαδικασία απευθείας αναθέσεως».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 1/11/2021 και ώρα 11:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

 

ID: 
3193
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2021